Implantologie

 

Behandeling:                                     Garantieperiode:

Implantaat*                                          3 jaar (rokers zijn uitgesloten van garantie)

Implantaat ingroeigarantie                  12 weken

* Kroon- en brugwerk en implantaten hebben  een aflopende garantiewaarde van 20% per jaar

 

GARANTIEVOORWAARDEN IMPLANTOLOGIE

Mocht u niet tevreden zijn over de uitgevoerde behandeling dan proberen wij tot een oplossing van het probleem te komen met de behandelend tandarts/implantoloog. Als blijkt dat uw klacht gegrond is voeren wij een nieuwe behandeling uit. Als blijkt dat er binnen de garantieperiode iets niet goed is gegaan, dan herstellen we dit volgens de volgende garantievoorwaarden:

1. Het gebit dienst minstens éénmaal per zes maanden gecontroleerd te worden. Bij nalaten van deze controle vervalt de garantie en zijn wij niet aansprakelijk voor de ontstane schade.

2. De mondhygiëniste adviezen dienen te worden opgevolgd, dit ter beoordeling van de behandelaar.

3. Derden mogen geen wijzigingen in het behandelde deel van het gebit hebben aangebracht.

4. De nota waar garantie op geclaimd wordt moet volledig betaald zijn.

5. De garantie gaat in op de datum dat de implantoloog de nacontrole heeft gedaan en heeft geconstateerd dat de implantaten goed zijn vastgegroeid.

6. De garantie dekt de kosten van de vervanging of reparatie van het werkstuk binnen 3 jaar.

7. Onder "kosten" wordt verstaan het bedrag dat normaliter in rekening zou worden gebracht op het moment van het uitvoeren van de behandeling onder garantie. Patiënt dient derhalve het restant (kostprijs minus de garantie) te voldoen volgens de geldende betalingsvoorwaarden. Uitgesloten van garantie zijn defecten of benodigde reparaties aan of veroorzaakt door (externe) invloeden zoals:

* onvoldoende mondhygiëne
* roken
* endodontische problemen
* parodontale problemen
* ongeval
* knarsen
* veranderd medicatiegebruik
* verandering in de algemene gezondheid
* gebruik van hormoonpreparaten
* osteoporose
* diabetes

8. Indien u besluit de reparatie of het herstel uit te laten voeren vervalt het recht op garantie.

9. Noodzakelijke controles en/of röntgenfoto's vallen niet onder de garantieregeling.